• Μ. Ι. Βαφειάδης
  • Γ. Εξαρχάκος
  • Ν. Σιμάσκος

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας – Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 20-23 Ιουνίου 2001, Αθήνα.

Ανακοινώθηκε και δημοσιεύθηκε η περίληψη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Κλινικο – Ερευνητική εργασία.

        Στην παρούσα μελέτη έγινε σύγκριση της πνευμάτωσης της μαστοειδούς απόφυσης σε 61 ασθενείς με ωτοσκλήρυνση (18 με μονόπλευρη και 43 με αμφοτερόπλευρη εντόπιση της νόσου) και σε 52 εξετασθέντες με φυσιολογικά, κλινικά και ακουολογικά, ώτα. Συνολικά συγκρίθηκαν 104 ωτοσκληρυντικά και 104 φυσιολογικά ώτα. Όλοι οι συμμετέχοντες στη μελέτη, ασθενείς και φυσιολογικά ακούοντες, υπεβλήθησαν σε αμφοτερόπλευρη ακτινoγραφία μαστοειδών κατά Schueller και η έκταση της πνευμάτωσης της μαστοειδούς εκτιμήθηκε με τη μέθοδο της εμβαδομετρίας.

       Από την στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων προέκυψε μια στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά την έκταση της πνευμάτωσης της μαστοειδούς απόφυσης υπέρ των αυτιών με ωτοσκλήρυνση.

       Τα ευρήματα μας συνηγορούν για μια συσχέτιση της ωτοσκλήρυνσης με υπερανεπτυγμένη πνευμάτωση της μαστοειδούς απόφυσης.