• Κάντας Η.
  • Παναγιωτακοπούλου Α.
  • Τζήνδρος Γ.
  • Βαφειάδης Μ.
  • Μαραγκός Ν.

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας – Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 10 – 13 Νοέμβριου 2005, Αθήνα.

Ανακοινώθηκε και δημοσιεύθηκε η περίληψη στα Πρακτικά του Συνεδρίου ψηφιακά – CD. Κλινική  εργασία.

Αντικείμενο:Η μελέτη της λειτουργικής αποκατάστασης (ρινικής αναπνοής) της «υπό τάσι μύτης».

Μέθοδος – Υλικό: Μελετήθηκαν 10 ασθενείς με δυσχέρεια ρινικής αναπνοής, συνεπεία «υπό τάσι μύτης» δηλ. μύτης όπου η πρόσθια γωνία του διαφράγματος πρόβαλλε υψηλότερα από το «σημείο ορισμού της κορυφής» (tip – defining point).

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν κλειστή τεχνική.

Στις περισσότερες περιπτώσεις (8) το πρόβλημα αποκαταστάθηκε με εκτομή του ήβου (οστέινου + χόνδρινου) και περιορισμένη εκτομή του χόνδρου στη βάση του και στην πρόσθια γωνία του διαφράγματος. Πλάγιες οστεοτομίες εκτελέστηκαν. Μόνο σε δύο περιπτώσεις χωρίς ήβο, δεν χρειάσθηκε απομάκρυνσή του.

Αποτελέσματα-συμπεράσματα:Οι περισσότεροι ασθενείς ανέφεραν άριστη έως μεγάλου βαθμού βελτίωση της ρινικής αναπνοής. Η «υπό τάσι μύτη» είναι μία ειδική περίπτωση που δημιουργεί δυσχέρεια ρινικής αναπνοής και πρέπει να αναγνωρίζεται για να αντιμετωπίζεται με την περιγραφόμενη τεχνική.